Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

ŻYCIE

Polisa na dożycie to wyjątkowe ubezpieczenie - zapewnia wypłatę „premii”, gdy bezpiecznie dożyjemy do końca umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może także zapewnić ochronę na wypadek śmierci, ale zwykle w ograniczonej kwocie - do wysokości sumy wpłaconych składek.
Podstawowe ubezpieczenie na życie chroni wyłącznie naszych bliskich i tylko na wypadek naszej śmierci. Jeśli chcemy ubezpieczyć swoje zdrowie od skutków chorób i wypadków musimy wykupić ubezpieczenie zdrowia. Ubezpieczyciele często oferują ubezpieczenie na życie wraz z dodatkową ochroną zdrowia. Takie polisy mają zwykle swoje nazwy własne – inne w każdym TU. Dlatego aby porównać oferty między sobą, trzeba uważnie sprawdzić zakres ochrony zdrowia i życia.
Polisa z funduszem kapitałowym daje szansę na zyski z wpłaconego kapitału. Jednak inwestowanie pieniędzy w funduszach zawsze wiąże się z ryzykiem. Mamy więc szansę na zysk, ale dużo większe szanse na straty. Wielu klientów jest rozczarowanych takim „ubezpieczeniem”, szczególnie w pierwszych latach trwania umowy.
Pakiety medyczne oferuje w Polsce kilka dużych firm. Pakiety zapewniają ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, a nawet zabiegi i leczenie szpitalne. Warto z nich korzystać, ale przed wyborem firmy i pakietu sprawdźmy dokładnie, jaki zakres usług oferuje każdy z pakietów. Mogą się różnić - specjalizacją lekarzy, limitem wizyt, zakresem badań,
W każdej umowie ubezpieczenia na życie musi znaleźć się zapis o możliwości jej rozwiązania. Przeczytajmy OWU, by zapoznać się z warunkami wypowiedzenia umowy. Przy ubezpieczeniach ze zwrotem składki oraz polisach z UFK – wypowiedzenie umowy zbyt wcześnie będzie dla nas niekorzystne.
Od umowy ubezpieczenia zawartej przez internet lub telefon, możesz odstąpić na piśmie - w terminie 30 dni. Jeśli polisę kupiono w placówce Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub u agenta - możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni, pod warunkiem, że okres polisy przekracza 6 miesięcy. W praktyce - polisa na życie jest zawierana na co najmniej 12 miesięcy, dlatego możesz od niej odstąpić w obu przypadkach. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. (pobierz wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość) (pobierz wzór odstąpienia od umowy zawartej w placówce)
Ubezpieczenia grupowe oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe za pośrednictwem pracodawców mogą mieć bardzo szeroki zakres i korzystne warunki finansowe. Warto sprawdzić, jaką ofertę ma dla nas Ubezpieczyciel. Możemy uzyskać świadczenie przy urodzeniu dziecka, chorobie dziecka, leczeniu członków najbliższej rodziny i wielu innych sytuacjach.
Jeśli śmierć na skutek samobójstwa nastąpi po upływie 2 lat od zawarcia polisy, Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania. TU może skrócić okres zabezpieczający max do 6 miesięcy i umieścić odpowiedni zapis w OWU. (Kodeks Cywilny art. 833)

OC

Każdy pojazd mechaniczny musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli spowodujesz wypadek, korzystając z cudzego pojazdu bez polisy OC - pokryjesz koszty odszkodowań. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania, ale zażąda zwrotu wszystkich kosztów od Ciebie (kierowcy) oraz od właściciela pojazdu.

OC pojazdu sprawdzisz w aplikacji mobilnej "UFG baza" i na stronie www.ufg.pl.

Jeśli wypowiadasz polisę OC lub odstępujesz od umowy pamiętaj o ciągłości ochrony z OC. Jeśli prześlesz wypowiedzenie polisy bez wskazania daty zakończenia umowy - ochrona z OC zakończy się z dniem nadania/złożenia dokumentu. Dlatego nową polisę musisz wykupić najpóźniej tego samego dnia.
Możesz złożyć wypowiedzenie polisy OC listownie na adres TU, osobiście w placówce TU lub osobiście w placówce Agenta Twojego TU. Pamiętaj, aby zatrzymać potwierdzenie złożenia wypowiedzenia. Częśc Ubezpieczycieli umożliwia także przesłanie wypowiedzenia jako załącznik do wiadomości e-mail. Liczy się data nadania/złożenia wypowiedzenia OC.
Rekalkulacja to ponowne obliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej, gdy zmieniły się okoliczności ubezpieczenia. Jeśli kupujesz używany pojazd wraz z polisą OC, Ubezpieczyciel może obliczyć składkę ponownie i uwzględnić wszystkie zmiany. Po rekalkulacji składka może być podniesiona lub obniżona.
Jeśli prowadzisz samochód, będąc w stanie nietrzeźwości i spowodujesz wypadek, nie możesz liczyć na ochronę ze swojej polisy OC. Ubezpieczyciel zgodnie z prawem odmówi pokrycia kosztów odszkodowań dla ofiar. Wszystkie wypłacone odszkodowania obciążają kierowcę - to nawet 5 mln euro!.
Ubezpieczenie OC dotyczy nie tylko szkód, które powstały podczas ruchu pojazdu. OC obejmuje także szkody związane z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i rozładunkiem. Oraz szkody, które powstały podczas zatrzymania i garażowania pojazdu. Jeśli sprawcą zdarzenia nie była osoba trzecia, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę z tytułu OC pojazdu.
Do szkód związanych z postojem pojazdu można zaliczyć samoistne zapalenie pojazdu i uszkodzenie pojazdów lub mienia osób trzecich na skutek pożaru.
Nawet gdy jesteśmy ofiarą wypadku, Ubezpieczyciel może obniżyć nasze odszkodowanie z OC sprawcy, jeśli udowodni nam współwinę za wypadek. Jeśli w chwili wypadku nie zachowaliśmy ostrożności, byliśmy nietrzeźwi lub w inny sposób przyczyniliśmy się do zdarzenia, TU obniży nasze odszkodowanie proporcjonalnie do winy.
© 2014-2024 Open Brokers