Ubezpieczenia we wskazówkach - sprawdź co warto wiedzieć

Najczęściej czytane

Wskazówki ubezpieczeniowe Open Brokers to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o ubezpieczeniach. Warto je poznać, by lepiej korzystać z polisy. Sprawdź, które wskazówki są czytane najczęściej.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w codziennym życiu to niedrogie, a bardzo przydatne ubezpieczenie. OC chroni nas przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli przypadkowo zniszczymy mienie innej osoby, potrącimy przechodnia jadąc na rowerze, nasze dziecko wybije szybę w samochodzie sąsiada lub nasz pies zaatakuje przechodnia – polisa OC pokryje koszty odszkodowań dla pokrzywdzonych osób. Co ważne, polisa OC może działać w dowolnym miejscu w Polsce, a także za granicą.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową domu lub mieszkania w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. (art. 812 k.c.) Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm) nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Przy zakupie ubezpieczenia domu wybieramy sposób wyceny naszej szkody. Możemy wybrać: wartość odtworzeniową lub rzeczywistą (czasem także rynkową). Wartość odtworzeniowa oznacza wypłatę pełnej kwoty odszkodowania, która wystarczy na zakup nowych przedmiotów i sprzętów tej samej jakości, co zniszczone.
UFK to nietypowe ubezpieczenia. W takiej polisie wpłacamy nasze pieniądze na konto Ubezpieczyciela. Środki są inwestowane – często ryzykownie. Pobierane są także opłaty. Gdy polisa się zakończy, otrzymamy zwrot środków i zależnie od sytuacji na rynku – możemy zyskać lub stracić część wpłaconych pieniędzy. Część składki jest przeznaczona na ochronę życia. W razie naszej śmierci – Ubezpieczyciel wypłaci naszym bliskim pełną sumę ubezpieczenia niezależnie od utraty środków.
Informacje zawarte w ankiecie medycznej mają duży wpływ na decyzję o naszym ubezpieczeniu. Jeśli nie udzielimy szczerych odpowiedzi i zataimy istotne informacje o naszym zdrowiu, możemy nie otrzymać odszkodowania.
Ubezpieczenie na życie chroni tylko bliskie Ci osoby. Po Twojej śmierci otrzymają one odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia. Jako osoba ubezpieczona nie skorzystasz z polisy. Możesz jednak zabezpieczyć się od skutków utraty zdrowia i kupić ubezpieczenia dodatkowe, np. NNW (zdrowie), ubezpieczenie od poważnych zachorowań, nowotworów, inwalidztwa.

Każdy pojazd mechaniczny musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli spowodujesz wypadek, korzystając z cudzego pojazdu bez polisy OC - pokryjesz koszty odszkodowań. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania, ale zażąda zwrotu wszystkich kosztów od Ciebie (kierowcy) oraz od właściciela pojazdu.

OC pojazdu sprawdzisz w aplikacji mobilnej "UFG baza" i na stronie www.ufg.pl.

Nie ma znaczenia, że kupujesz nową polisę w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym - musisz powiadomić poprzednie TU o wypowiedzeniu umowy OC. Ubezpieczenie OC pojazdu przedłuża się automatycznie na kolejny rok, jeśli nie złożysz wypowiedzenia przed końcem ochrony. Wyjątkiem jest ubezpieczenie OC, kupione razem z używanym pojazdem - takiej polisy nie musisz wypowiadać.

Zapłacisz nawet 5200 zł kary, jeśli Twój pojazd osobowy nie miał ubezpieczenia OC dłużej niż 14 dni. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz sprawniej odnajduje nieuczciwych posiadaczy pojazdów i nakłada na nich wysokie kary pieniężne. Więcej informacji na stronie www.ufg.pl.

Jeśli Twój pojazd zostanie skradziony, Ubezpieczyciel poprosi o przedstawienie wszystkich kompletów kluczyków, które podałeś przy zakupie polisy. Jeśli będzie ich mniej - Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Dlatego jeśli w trakcie trwania polisy Autocasco zgubisz kluczyki, zgłoś to zdarzenie, jak najszybciej na Policję oraz do Ubezpieczyciela. Autocasco może pokryć koszty wymiany zamków na nowe, w przypadku utraty kluczyków.
Autocasco to skomplikowane ubezpieczenie. Oferty ubezpieczycieli różnią się między sobą. Przy porównaniu zwracajmy uwagę na takie elementy jak: udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, amortyzacja, konsumpcja sumy ubezpieczenia, wariant naprawy, wyłączenia, listę zdarzeń, które obejmuje polisa. Są to opcje, które mają ogromny wpływ na cenę Autocasco, ale przede wszystkim na jakość ochrony z ubezpieczenia.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od chwili zgłoszenia szkody. W tym czasie TU zbiera wszystkie informacje o szkodzie i oblicza wysokość naszego odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać wydłużony, by wyjasnić szczególne okoliczności zdarzenia. Odszkodowanie otrzymamy w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności. W przypadku odszkodowania z OC sprawcy - wyjaśnianie okoliczności nie może trwać dłużej niż 90 dni od zgłoszenia szkody.
Prawo do pojazdu zastępczego z OC sprawcy gwarantuje Ci ustawa. Pojazd zastępczy otrzymujesz na czas niezbędny do zakończenia naprawy Twojego uszkodzonego pojazdu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie powinno dowolnie ustalać Twoich praw do pojazdu zastępczego z OC.
Twoja polisa OC zawsze chroni Twoich pasażerów, nawet wtedy, gdy jesteś sprawcą szkody. Pasażerowie mogą zgłosić się do Twojego Ubezpieczyciela o odszkodowanie, gdy ponieśli szkody w wyniku zdarzenia.
© 2014-2024 Open Brokers