Ubezpieczenia bez tajemnic - zasady, rodzaje ubezpieczeń
aktualne:

05.03.2024

Zacznij tu - ABC ubezpieczeń

Zanim wybierzesz swoje ubezpieczenie, poznaj najważniejsze zasady. Tu sprawdzisz, jak możesz się ubezpieczyć, jak działa ubezpieczenie i dlaczego jest potrzebne.

Ponieważ świat nie jest w 100% przewidywalny, w naszym życiu stale towarzyszy nam ryzyko. Nieprzyjemne zdarzenia losowe mogą nas spotkać każdego dnia.

Podstawową rolą ubezpieczenia jest zabezpieczenie finansowe, które ma złagodzić skutki różnych przykrych zdarzeń.

Takiego zabezpieczenia udziela nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które przejmuje na siebie ryzyko skutków zdarzeń (szkód) i daje nam gwarancję wypłaty odszkodowania.

 

Oczywiście nie za darmo.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobiera od osób zagrożonych ryzykiem tzw. składkę ubezpieczeniową. W zamian za wpłaconą składkę, TU zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, gdy dojdzie do zdarzenia opisanego w polisie ubezpieczeniowej.

 

Czy to się opłaca?

Ubezpieczyciele pobierają składkę ubezpieczeniową od wielu osób, ale tylko część z nich rzeczywiście spotyka przykre zdarzenie losowe. Więc TU musi wypłacić odszkodowanie tylko części ubezpieczonych osób. Składki od pozostałych ubezpieczonych - TU zatrzymuje dla siebie. Ale najważniejsze jest to, że przez cały okres ubezpieczenia TU jest gotowe wypłacić nam odszkodowanie za ewentualne zdarzenie losowe.

Zakres ochrony - to najważniejsza cecha ubezpieczenia.

Rolą ubezpieczenia jest zabezpieczenie naszego życia i majątku przed stratą.
Dlatego dobre ubezpieczenie musi nas chronić jak najlepiej.

Ochronę z polisy trzeba dopasować do naszych potrzeb. Musimy jednak wiedzieć, jakie mamy możliwości i jakie zagrożenia mogą nas spotkać w codziennym życiu. Dlatego zawsze warto korzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego Open Brokers.

 

Wyłączenia odpowiedzialności - są bardzo ważne i należy je poznać przed zakupem polisy.

Wyłączenia odpowiedzialności to takie sytuacje opisane przez Ubezpieczyciela, które zwalniają TU z obowiązku wypłaty odszkodowania.

podstawowe wyłączenia po stronie osoby ubezpieczonej:

 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • brak uprawnień do prowadzenia pojazdu
 • samobójstwo
 • rażące zaniedbanie
 • działanie umyślne
 • choroby przewlekłe

a także wyłączenia, które wynikają z zakresu ochrony:

 • brak ochrony bagażu w polisie dla pojazdu
 • brak ochrony środków pieniężnych i danych komputerowych w ubezpieczeniu domu
 • limity kosztów pomocy Assistance
 • ograniczenie ochrony tylko do skutków nieszczęśliwych wypadków w polisie NNW (zdrowie)

Wyłączenia odpowiedzialności powodują, że nasza ochrona z polisy nie obejmuje 100% zdarzeń losowych. Dlatego to bardzo ważne, by sprawdzić w polisie, jakie okoliczności mogą sprawić, że nie otrzymamy odszkodowania.

polisa ubezpieczeniowa - inaczej umowa ubezpieczenia - zawiera wszystkie informacje o naszej ochronie, jej ważną częścią są Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU - ogólne warunki ubezpieczenia - szczegółowe zasady umowy ubezpieczenia (zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, zgłaszanie szkody, likwidacja szkody)

ubezpieczony - osoba objęta ochroną z polisy ubezpieczeniowej

ubezpieczający - osoba, która zawiera i opłaca umowę ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe - przedsiębiorstwo, które udziela ochrony na wypadek zdarzeń losowych, działając na podstawie zezwolenia

szkoda - skutek zdarzenia losowego - utrata zdrowia, zniszczenie/uszkodzenie/kradzież pojazdu, pożar domu, obrażenia osoby trzeciej

odszkodowanie - świadczenie ubezpieczyciela za szkodę, zgodnie z umową ubezpieczeniową

Główny podział ubezpieczeń to:

ubezpieczenia majątkowe

 • dotyczą szkód w naszym majątku (pojazd, dom, przedmioty, firma)
 • dotyczą szkód w majątku innych osób (odpowiedzialność za nasze działania)
 • do tej grupy należą także ubezpieczenia zdrowotne (NNW, leczenie szpitalne, pakiety medyczne)

ubezpieczenia życiowe

 • dotyczą zabezpieczenia finansowego na wypadek śmierci
 • łączą się także z programami oszczędzania na przyszłość

Ryzyko jest stale obecne w naszym życiu. Na wiele sytuacji nie mamy wpływu i nie możemy uchronić się przed wszystkimi zdarzeniami. 

Rolą ubezpieczenia jest ochrona przed przykrymi skutkami różnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie łagodzi skutki nieszczęśliwych zdarzeń w naszym życiu i majątku.

Polisa pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek chorób, zniszczeń mienia, kradzieży, wypadków drogowych.

Dzięki ubezpieczeniu otrzymujemy:

 • zabezpieczenie finansowe (odszkodowanie), które złagodzi przykre skutki nieszczęśliwego zdarzenia
 • większy komfort życia, ponieważ nie musimy się martwić o finansowe konsekwencje nieszczęśliwych wydarzeń
 • świadomość, że nasi bliscy także są bezpieczni.

Zakup ubezpieczenia świadczy o naszej dojrzałości i odpowiedzialności. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej to dowód, że jesteśmy świadomi codziennego ryzyka w naszym życiu. I jednocześnie potrafimy podjąć dobrą ubezpieczeniową decyzję.

Oferta ubezpieczeń na polskim rynku jest bardzo szeroka. Mamy kilkunastu Ubezpieczycieli majątkowych i kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeń na życie.
Możemy ubezpieczyć się jako osoba prywatna lub zabezpieczyć swoją firmę.

Najbardziej popularne ubezpieczenia:

ubezpieczenia pojazdów

 • OC
 • Autocasco
 • NNW auto
 • Assistance auto (Auto Assistance, Car Assistance)
 • Dodatkowe: Szyby, Opony, Kluczyki, Ochrona prawna, Informacja prawna

ubezpieczenia domów i mieszkań

 • główne ubezpieczenie mieszkania lub domu
 • Assistance domowy (Home Assistance)

ubezpieczenia z grupy życie i zdrowie

 • ubezpieczenie na życie (od śmierci)
 • ubezpieczenia oszczędnościowe
 • ubezpieczenie grupowe
 • NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • pakiety zdrowotne
 • leczenie szpitalne
 • poważne zachorowania

także

 • ubezpieczenie od utraty pracy
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenia podróżne
 • ubezpieczenia NNW dla sportowców

dla przedsiębiorców

 • ubezpieczenia pojazdów (także ubezpieczenia flotowe)
 • ubezpieczenie zabudowań
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

dla rolników

 • ubezpieczenie OC rolnika
 • ubezpieczenie zabudowań w gospodarstwie rolnym

Rezygnacja z ubezpieczenia (odstąpienie)

 • Możemy zrezygnować z polisy kupionej przez internet lub telefon w terminie 30 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia. Rezygnacja nie jest możliwa dla polis podróżnych i podobnych, gdy są zawierane na okres do 30 dni.
 • Możemy zrezygnować z polisy kupionej w placówce Ubezpieczyciela, w banku lub u agenta, jeśli okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy - mamy na to 30 dni od dnia zawarcia polisy (dla firm jest to 7 dni).
 • Rezygnacja nie będzie możliwa, jeśli w okresie 30 dni (7 dni dla firm) dojdzie do szkody ubezpieczeniowej.
 • Za okres, w którym korzystaliśmy z polisy (od dnia zawarcia umowy do dnia rezygnacji) zapłacimy odpowiednią część składki.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

 • Działanie zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i pod nadzorem KNF.
 • Przekazywanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przed zakupem polisy.
 • Jasne informowanie klienta o zasadach ubezpieczenia.
 • Listowne przesyłanie informacji o wznowieniu ubezpieczenia OC pojazdu na 14 dni przed końcem polisy.
 • Udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni lub maksymalnie 60 dni w szczególnych okolicznościach.
 • Koordynacja całego procesu likwidacji szkody - dokumentacja, wsparcie klienta, działania rzeczoznawcy, orzecznika lekarskiego.
 • Kontakt z ubezpieczonym w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody.
 • Wypłata odszkodowania (likwidacja szkody) w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia (z każdego ubezpieczenia - dla pojazdu, dla domu, na życie).

Ubezpieczenia to jeden z trudniejszych produktów na rynku finansowym.

Ponieważ ubezpieczenie to przejęcie przez TU odpowiedzialności za nasze ryzyko, Towarzystwa Ubezpieczeniowe muszą bardzo dokładnie określić m.in.:
 • sposób wyliczenia składki (który uwzględnia ryzyko dla danej osoby)
 • zdarzenia objęte ochroną
 • zasady wypłaty odszkodowania
 • zasady wyłączeń odpowiedzialności.

Z tego powodu umowy ubezpieczenia, a szczególnie OWU, są pełne trudnych pojęć, długich paragrafów i skomplikowanych zdań, które łączą się między sobą w niejasny sposób.

Dodatkowo przepisy prawne dotyczące ubezpieczeń są rozproszone w kilku miejscach:

 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • kodeks cywilny
 • kodeks drogowy
 • ustawa o prawach konsumenta
  pobierz przepisy prawne

Oczywiście tak nie musi być.

Mamy też Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które upraszczają swoje umowy, a trudne pojęcia zastępują lub dokładnie wyjaśniają.
Również produkty ubezpieczeniowe zmieniają się na lepsze. Łatwiej jest wybrać odpowiedni zakres ochrony z polisy i mieć pewność, że jesteśmy właściwie zabezpieczeni.

Misją Open Brokers jest wyjaśniać ubezpieczenia, a to, co trudne - zmieniać w łatwe i zrozumiałe. Bo tylko ubezpieczenie dobrze zrozumiane jest wartościowe.

 • Zakup dobrego ubezpieczenia wymaga poświęcenia czasu i uwagi.
 • Dobre ubezpieczenie musi zapewnić przede wszystkim odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.
 • W ubezpieczeniu nie musimy mieć więcej i nie możemy mieć mniej, niż naprawdę potrzebujemy.
 • Ważna jest także cena polisy - odpowiednia do naszych możliwości finansowych.
 • Przygotujmy się do zakupu ubezpieczenia czytając ABC ubezpieczeń.
 • Porównujmy oferty różnych TU, zwracając uwagę na zakres ochrony.
 • Przy zakupie ubezpieczenia warto skorzystać z pomocy doradcy Open Brokers.
 • Czytajmy OWU do polisy, by poznać dokładnie ważne zasady naszego ubezpieczenia.

Przepisy prawne dotyczące ubezpieczeń znajdziemy w wielu aktach prawnych. 

Najważniejsze zapisy zawierają:

 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • Ustawa o prawach konsumenta (Art. 40)
 • Kodeks cywilny Art. 444-447 oraz 805-834
 • Kodeks drogowy
Tu możesz sprawdzić aktualne przepisy prawne dotyczące ubezpieczeń.
 • w placówce Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • w placówce Multiagencji Ubezpieczeniowej (oferta ubezpieczeń kilku TU)
 • u Agenta Ubezpieczeniowego
 • telefonicznie (odpowiednie dla OC i ubezpieczenia domu)
 • przez internet (odpowiednie dla OC i ubezpieczenia domu)

płatności

 • gotówka w placówce
 • przelew na rachunek TU
 • karta kredytowa

Podstawowy dokument ubezpieczeniowy to polisa/umowa ubezpieczeniowa oraz OWU do polisy.

Umowa ubezpieczenia zawiera wszystkie informacje o naszej ochronie:

 • wysokości składki i sposób zapłaty
 • okres ochrony
 • wybrany wariant (często opisany bardziej szczegółowo)
 • indywidualny numer polisy
 • dane do kontaktu z Ubezpieczycielem.

 

OWU jest bardzo ważną częścią umowy ubezpieczenia. Zawiera wszystkie szczegółowe informacje, dotyczące zakresu ochrony:

 • sytuacje, w których otrzymamy odszkodowanie
 • sytuacje, w których nie otrzymamy odszkodowania (wyłączenia odpowiedzialności)
 • terminy zgłaszania szkody
 • zasady likwidacji naszej szkody
 • wyjaśnienie pojęć
OWU do ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych to treść "ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK". (pobierz ustawę)
Datę rozpoczęcia ochrony z polisy ubezpieczeniowej reguluje ustawa oraz OWU do polisy.
Rozpoczęcie ochrony zależy od rodzaju ubezpieczenia oraz zasad Ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenia obowiązkowe (OC pojazdów, rolników)

 • datę rozpoczęcia ochrony z ubezpieczeń OC reguluje "ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK"
 • zgodnie z Art. 39 ust. 1 "Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty (...)"
 • jeśli ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie - ochrona rozpoczyna się tego samego dnia - niezależnie od wpłaty składki
 • jeśli Ubezpieczyciel ustalił z nami odroczony termin płatności za polisę OC - ochrona rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy

W rzeczywistości większość Ubezpieczycieli pozwala na zapłatę składki za ubezpieczenie OC później, niż dzień podpisania umowy. Dlatego ochrona z ubezpieczenia OC rozpoczyna się zwykle w dniu zawarcia polisy.
Ubezpieczenia obowiązkowe to szczególny rodzaj polis, które chronią wiele osób przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Dlatego to ustawa reguluje zasady rozpoczęcia ochrony.

 

Ubezpieczenia dobrowolne (majątkowe, życiowe)

 • polisy dobrowolne to m.in. - Autocasco, NNW auto, Assistance auto, Ubezpieczenie domu, OC w życiu prywatnym, polisa na życie
 • rozpoczęcie ochrony dla polis dobrowolnych ustala Ubezpieczyciel (dowolnie)
 • ochrona z takiej polisy rozpoczyna się zwykle od następnego dnia po zawarciu ubezpieczenia (od godziny 00:00)
 • możemy także ustalić z Ubezpieczycielem dokładny dzień rozpoczęcia ochrony i wpisać do polisy okres ubezpieczenia
 • szczególnym przypadkiem jest ubezpieczenie domu od powodzi, gdzie ochrona może się rozpocząć nawet po 30 dniach od zawarcia umowy (to chroni TU przed wypłatą odszkodowań z polis zawartych po ogłoszeniu stanów alarmowych przez IMiGW)
 • jeśli spóźnimy się z wpłatą składki za polisę dobrowolną, Ubezpieczyciel przerywa naszą ochronę i ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia są drogie.

Pierwsza zasada brzmi - dobre ubezpieczenie nie może być zbyt tanie.
Ubezpieczenie to produkt bardzo potrzebny, ale i trudny - z tego wynika jego cena.
Jednak dobrze dobrana ochrona ubezpieczeniowa wcale nie musi dużo kosztować.
Doradca zawsze pomoże nam wybrać takie rozwiązanie, które spełni nasze potrzeby ochrony i możliwości finansowe. Należy także pamiętać, że ubezpieczenia w Polsce nadal należą do najtańszych w Europie.

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe oszukują klientów.

Najważniejsza jest znajomość przepisów prawa (Kodeks cywilny i ustawa) oraz dokładna analiza naszej polisy i OWU - to pozwoli nam uniknąć rozczarowań przy korzystaniu z ubezpieczenia. Wszystkie działania TU muszą być zgodne z przepisami prawa i zawartą umową ubezpieczenia. Jeśli jednak mamy wątpliwości, co do uczciwości TU, zawsze możemy złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Nie można uzyskać odszkodowania, które pokryje naszą szkodę w 100%.

Wiele zależy od polisy, jaką  dla siebie wybierzemy. Im niższa jest składka, tym mniejszy zakres ochrony i bardziej restrykcyjne zasady wypłaty odszkodowania.

Zasady likwidacji szkody są określone w OWU do każdej polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo wspiera nas ustawa oraz Kodeks Cywilny. Wszystkie działania TU muszą być zgodne z przepisami prawa oraz podpisaną umową ubezpieczenia. Więc tylko dobrze wybrana polisa i znajomość prawa, zapewnią nam satysfakcję z kwoty odszkodowania.

 • Ubezpieczenie jest jak podatek.

Ubezpieczenia dają nam wymierne i osobiste korzyści. Zabezpieczają nas przed poważnymi skutkami wielu zdarzeń losowych i zapewniają komfort codziennego życia. Często widzimy w ubezpieczeniach brak korzyści - bo gdy żadne przykre zdarzenie losowe nas nie spotka, nie otrzymujemy odszkodowania, więc wydaje się że polisa nie miała sensu. Oczywiście to nieprawda, bo przez cały okres ubezpieczenia mieliśmy ochronę z polisy i to za ochronę, i za gwarancję odszkodowania - zapłaciliśmy składkę.

 • Wyłączenia - lista wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczycieli może nas zaskoczyć, dlatego zawsze powinniśmy przeczytać OWU.
 • Likwidacja szkód w pojazdach - zdarza się, że Ubezpieczyciele bardzo surowo oceniają wartość uszkodzeń i sposób naprawy - pamiętajmy o naszych prawach przy likwidacji szkody.
 • Korzystanie z OC sprawcy zdarzenia drogowego - może się zdarzyć, że nie będziemy zadowoleni z kwoty odszkodowania, nie uzyskamy także zwrotu części kosztów - pamiętajmy o naszych prawach, które opisuje ustawa.
 • Niektóre produkty - polisa na życie z funduszem kapitałowym nie jest typowym ubezpieczeniem i wiąże się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków.

Wady:

 • trudne pojęcia, trudne zapisy OWU
 • trudne i bardzo zróżnicowane produkty w zależności od oferty Ubezpieczyciela

Zalety

 • gwarancja zabezpieczenia finansowego na wypadek losowego zdarzenia
 • komfort codziennego życia
 • niskie ceny w porównaniu do innych krajów UE
 • możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Ubezpieczeniowego

Każdy, kto zawiera umowę ubezpieczenia, musi przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
W polisie ubezpieczeniowej są zapisane ważne informacje formalne, jak okres polisy, składka, ogólny zakres ochrony.

Ale dopiero OWU zawierają szczegółowe informacje o naszej ochronie. To z OWU dowiemy się, w jakich okolicznościach TU wypłaci nam odszkodowanie, a w jakich odmówi wypłaty. Jakie są terminy zgłaszania szkody i jaka jest procedura obliczania odszkodowania.

OWU pozwoli nam dokładnie poznać naszą polisę i uniknąć rozczarowania przy szkodzie.

Najważniejsze części OWU:

 • nasz wariant ubezpieczenia
 • zdarzenia objęte ochroną dla naszego wariantu
 • wyłączenia odpowiedzialności TU dla naszego wariantu
 • terminy zgłaszania zdarzeń losowych (szkód)
 • sposób wyceny wartości szkody
© 2014-2024 Open Brokers